faculty

系所成員

胡小姐
 • 專案工作人員
 • 胡小姐
 • 在職專班及學分班相關業務
  1.    在職專班生招生宣傳、審查入學相關事宜
  2.    在職專班生選課、課程抵免抵修事宜
  3.    在職專班學生活動、經費進帳核銷
  4.    在職專班生論文口試相關事宜
  5.    在職專班校友聯繫、社群媒體資訊更新
  6.    學分班及在職專班其他相關業務
  7.    暑修課程相關事宜
  8.    所網頁資訊更新維護
  9.    主管交辦事項
  辦公時間: 週一至週五 9:00-18:00

 • 聯絡電話

  (06)2757575#53011(週一至週五 9AM-6PM)

TOP TOP